قانون تراکم شهرداری چیست؟
265 1402/03/24 11:35
اخبار و بخشنامه ها
پایگاه دانش
شهرداری‌ها برای ایجاد شهری منظم، یکپارچه و هدفمند قوانینی را وضع کرده‌اند. تمامی پیمانکاران ساخت فضاهای شهری باید این قوانین را رعایت کنند. قانون تراک...

قانون تراکم شهرداری چیست؟
265 1402/03/24 11:35
اخبار و بخشنامه ها
پایگاه دانش
شهرداری‌ها برای ایجاد شهری منظم، یکپارچه و هدفمند ...