شرکت شن و ماسه پایدار جهان

جاده قدیم کرج هشتگرد - تهراندشت - سه راه راهدارخانه - جنب ریخته گری داکتیل

شرکت شن و ماسه پایدار جهان

جاده قدیم کرج هشتگرد - تهراندشت - سه راه راهدارخانه - جنب ریخته گری داکتیل