شير محمدي بتن

استان: قزوین، شهرستان : قزوین، بخش : مرکزی، شهر: قزوین، محله: اتوبان قزوین زنجان، خیابان بالای مینودر، خیابان بالای اتوبان، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
2833781869

شیر محمدی بتن

استان: قزوین، شهرستان : قزوین، بخش : مرکزی، شهر: قزوین، محله: اتوبان قزوین زنجان، خیابان بالای مینودر، خیابان بالای اتوبان، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
2833781869