معدن 11

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، دهستان سعید آباد ، سه راهی تهراندشت ، جنب راه آهن
02644525396

معدن 11

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، دهستان سعید آباد ، سه راهی تهراندشت ، جنب راه آهن
02644525396