هونامیک سازان آرمه

استان تهران - شهرستان پاكدشت - شهر پاکدشت - : تهران -شهرستان پاکدشت،دهستان جمال آباد،روستای جمال آباد،خیابان جمال آباد-خیابان کشتارگاه-پلاک 0-طبقه همکف کد پستی
02136857705

هونامیک سازان آرمه

استان تهران - شهرستان پاكدشت - شهر پاکدشت - : تهران -شهرستان پاکدشت،دهستان جمال آباد،روستای جمال آباد،خیابان جمال آباد-خیابان کشتارگاه-پلاک 0-طبقه همکف کد پستی
02136857705